مرتب سازی مطالب به صورت : تاریخ | بیشترین امتیاز | بیشترین بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 1343
  • نويسنده : admintl

مجموعه آثار Collection

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب


آموزش حروف عبری Learning Hebrew
کتاب جدید دیوید محتار - به زودی
کتاب رستگاری و نجات-چاپ شد!
 Shir-Hashirim غزل غزل های سلیمان تفسیر کتاب دواریم - دواریم Interpretation of Devarim- Devarim  تفسیر کتاب دواریم - و ات خنان Interpretation of Devarim- Ve Et Khanan 
 تفسیر کتاب دواریم - اقو Interpretation of Devarim- Eghev  تفسیر کتاب دواریم -رئه Interpretation of Devarim- Re`eh تفسیر کتاب دواریم -قضات و مجریان Interpretation of Devarim- Shoftim ve Shotrim 
Devarim- Ki Tetzeh دواریم- کی تصه  Devarim- Ki tavo کی تاوو  Devarim- Nitzavim نیتصاویم
Devarim- Vayelech ویلخ  Devarim- Haazinu هئزینو  Devarim- Vezot Habracha وزوت هبراخا  Bereishit- Bereishit برشیت  Bereishit- Noach نوح Bereishit- Lech Lecha لخ لخا  Bereishit- Vayeira ویرا  Bereishit- Chayei Sarah حی سارا Bereishit- Toldot تولدوت
Bereishit- Vayetzei ویصه Bereishit- Vayishlach ویشلخ Bereishit- Vayeshev ویشو 
COMIN SOON ویقرا- قربانیها و تهیلیم فصل ۸۲. Vayekrah
Bereishit- Mikeitz میقص Bereishit- Vayigash ویگش Bereishit- Vayechi ویحی
Shmot- Shmot شموت Shmot- Vaeira وائرا Shmot- Bo بو  
Shmot- Beshalach بشلح  Shmot- Yitro ییترو  شیر هشیریم 2 منتشر شد برای سفارش کلیک کنید! 
  Tehillim 1-10 تهیلیم   کتاب رستگاری و نجات-چاپ شد!   احکام Mishpatim
  
Ki Tissa كی‌تیسا   Tetzaveh تصوه   Terumah تروما, میشکان سیار

  COMING SOON   COMING SOON   Vayak-hel ویقهل
   اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 151
  • نويسنده : mikelmah

پاراشای ویقرا (قربانیها) و تهیلیم فصل ۸۲

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

ویقرا- قربانیها و تهیلیم فصل ۸۲. Vayekrah
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 116
  • نويسنده : mikelmah

Vayak-hel ویقهل (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Vayak-hel ویقهل
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 166
  • نويسنده : mikelmah

Ki Tissa كی‌تیسا (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Ki Tissa كی‌تیسا
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 100
  • نويسنده : mikelmah

Tetzaveh تصوه (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Tetzaveh تصوه
صفحه قبل صفحه بعد